Onderzoeksgroep Cliffordanalyse

Masterthesisonderwerpen

Onderwerp 1: Veralgemeende Fourier transformaties: discreet versus continu


De klassieke Fourier transformatie (FT) kan men linken aan een realisatie in termen van differentiaaloperatoren van de Lie algebra sl2. Deze herschrijving laat vervolgens toe om vergaande veralgemeningen van de FT te bekomen, door nieuwe differentiaaloperator realisaties van sl2 (of zelfs ingewikkeldere Lie (super)algebra's ) te construeren. De laatste jaren vormt dit een actief domein van onderzoek, waar zowel continue als discrete transformaties ingevoerd werden. In veel gevallen is er bovendien een interessante kwantummechanische interpretatie.
Doel van deze scriptie is om een aantal dergelijke transformaties in detail te bestuderen, en in het bijzonder een vergelijkende studie te maken van het discrete en continue geval.

Promotoren: Hendrik De Bie (S8, bureau 130.062) en Joris Van der Jeugt


Wavelets and Searlets

Onderwerp 2: Wavelets en shearlets met behulp van Clifford algebra technieken


Wavelets, en meer recent ook shearlets, vormen een zeer belangrijk hulpmiddel in moderne beeldverwerking, vooral op gebied van compressie en reconstructie. In recent wiskundig werk werd de wavelettransformatie uitgebreid naar hogere dimensies, door gebruik te maken van Cliffordanalyse.
Doel van dit onderwerp is om enerzijds een theoretische studie van deze wavelets te maken, maar anderzijds ook de praktische toepasbaarheid te bekijken. Daartoe zal een vergelijking gemaakt worden tussen een bestaand algoritme dat gebruikt maakt van zogenaamde shearlets met een te construeren nieuw algoritme steunend op de Clifford wavelets.

Promotoren: Hendrik De Bie (S8, bureau 130.062) en Bart Goossens (TELIN)


Onderwerp 3: Studie van de symplectische Dirac operator


Het doel van dit masteronderwerp is het doornemen van een recent boek van Habermann en Habermann over de symplectische Dirac operator. Deze differentiaaloperator is, in tegenstelling tot de klassieke orthogonaal invariante Dirac operator, invariant onder de symplectische groep. Dit heeft tot gevolg dat er moet gewerkt worden met symplectische Clifford algebra's die inwerken op de oneindigdimensionale ruimte van symplectische spinoren. Kennis van differentiaalmeetkunde is noodzakelijk, aangezien deze operator in grote algemeenheid geconstrueerd wordt.

Promotor: Hendrik De Bie (S8, bureau 130.062)
Begeleiding: Kevin Coulembier


Onderwerp 4: Tensorproduct representaties voor Lie (super)algebras


Het doel van de thesis is enerzijds een studie van enkele gekende technieken uit de representatietheorie van Lie algebras en anderzijds een toepassing op open vraagstukken voor Lie superalgebras. In eerste instantie wordt de techniek van Littlewood-Richardson en Young tableaus toegepast op tensormachten van de fundamentele representatie van de lineaire en orthogonale Lie algebra. Samen met het nemen van spoor-subrepresentaties biedt dit een nieuw kader om de volledige reducibiliteit van representaties van de orthosymplectische Lie superalgebra te bestuderen.

Begeleiding: Kevin Coulembier
Promotor: Hendrik De Bie (S8, bureau 130.062)


Onderwerp 5: Hermitische Cliffordanalyse


Hermitische Cliffordanalyse is een verfijning van orthogonale Cliffordanalyse, waarbij de klassieke Dirac operator herschreven wordt als de som van twee complexe differentiaaloperatoren. Dit heeft een veel rijkere functietheorie tot gevolg, die onder meer complexe analyse in meerdere veranderlijken omvat.
Doel van dit onderwerp is om een aantal recente artikels grondig door te nemen. Na een bestudering van het basisframework, zijn er vervolgens een aantal verschillende mogelijkheden: studie van polynomiale nuloplossingen (het zogenaamde h-monogene systeem), fundamentele oplossingen, Cauchy-Kowalevski extensies, etc.

Promotoren: Hendrik De Bie (S8, bureau 130.062) en Hennie De Schepper (S8, bureau 130.073)


Onderwerp 6: Constructie van fundamentele distributies in de Clifford Analyse


Beschrijving


Promotoren: Hendrik De Bie (S8, bureau 130.062) en Ghislain Franssens (Belgian Institute for Space Aeronomy)


Onderwerp 7: Speciale functies in Cliffordanalyse


Het is de bedoeling een aantal verzamelingen van orthogonale veeltermen te veralgemenen naar het hogerdimensionale Clifford-kader. We denken hierbij vooral aan veralgemeende Hermiteveeltermen. Ook zal aandacht besteed worden aan speciale functies afgeleid uit de functie exp<x,y> die optreedt in de Fourier-Laplace transformatie. Deze ontstaan uit de Fischerdecompositie en de ontwikkeling in sferisch monogenen.

Promotor: Frank Sommen (S8, bureau 130.063)


Onderwerp 8: Cliffordanalyse op variëteiten


Gebruik makend van de taal van differentiaalvormen in combinatie met de Cliffordalgebra is het mogelijk om een Cauchy-Stokes formule te bewijzen voor de tangentiële Diracoperator op een oppervlak in de Euclidische ruimte. Het is de bedoeling deze theorie uit te werken en toe te passen op een aantal voorbeelden zoals: de eenheidssfeer, de fles van Klein, de reële projectieve ruimte, de Veronese inbedding en de Grassmannvariëteiten.

Promotor: Frank Sommen (S8, bureau 130.063)


Onderwerp 9: Quaternion sparse representation model for color image processing (also available in Dutch)


Many problems like image and video restoration, compression and coding, digital image inpainting and content analysis benefit from the sparse representation model. As these techniques are powerful and widely applicable, sparse representations of signals (including images and higher-dimensional data), attract the interest of researchers from different fields. The goal of such a sparse representation is to approximate well a signal using only few elements from a (typically redundant) dictionary (see Figures 1 and 2). One of the best known and widely used approaches for dictionary learning is the so-called K-SVD method. K-SVD is an extension of the K-means clustering method that allows efficient learning of the dictionary using the singular value decomposition (SVD). The common dictionary learning techniques, including the recent K-SVD methods, treat signals in a unified way irrespective of their dimensionality and the nature of different channels in the case of multicomponent data (such as color, multispectral or hyperspectral images). All the data within a 2-D window (in the case of a greyscale image) or a 3-D window (in the case of a multicomponent image) are simply stacked in an array, using a given scanning order and as such treated as a single 1-D vector.

A very recent trend in signal processing and machine learning attempts to build an improved sparse representation model of color images by introducing quaternions into dictionary construction. Quaternions are four-dimensional generalization of complex numbers (with three imaginary units instead of one). Due to their property to describe efficiently rotations in 3D, quaternions have many applications in theoretical and applied mathematics but also in different fields of engineering such as computer graphics and computer vision as well as in various applications including biomedical processing, remote sensing, hyperspectral image processing and many others. The quaternionic representation with three imaginary units is also ideally suited for representing three color channels, and therefore quaternions have already been used extensively in color image processing. A very recent method, so-called K-QSVD, which is a generalization of the K-SVD algorithm in the quaternionic framework, already showed remarkable results (see Figure 3). The potentials of quaternions in improving sparse representations of multicomponent images are yet to be explored, starting from the first encouraging results. The motivation is that the coefficient matrix preserves not only the correlation among the channels but also the orthogonal property. According to recent studies, this proves to be important in terms of computation complexity but also in terms of color fidelity in the reconstruction. However, many aspects of this approach are yet to be explored, both theoretically and in terms of the practical design. In this master thesis, the student will be guided by supervisors from the Image Processing and Interpretation research group and the Clifford research group.

This thesis should combine emerging and hugely popular technologies in image processing and computer vision with a solid mathematical theory to build a sound framework that will be validated in some concrete applications but even more widely applicable. The main goal of the thesis is to build a powerful method for encoding color images using quaternionic dictionaries starting from the literature and already developed algorithms, such as K-SVD and K-QSVD. A first task will be to explore the efficiency of K-QSVD dictionaries compared to the more traditional ones in terms of the approximation power (the goal is to compose the image as faithfully as possible by combining as few as possible elements at each local position). Secondly, the developed method will be applied in two concrete image processing applications - image denoising and digital inpainting (see an illustration in Figure 3). In these applications, the use of quaternionic dictionaries will be practically evaluated and compared to some of the current state-of-the-art methods that will be made available to the student.

Fig 1. - For input data Y, dictionary learning method aims to find dictionary D and a representation
matrix X such that its columns Xi are sparse enough (https://research.csiro.au/data61/).
Fig 2. - An illustration of the color image dictionaries learned by K-SVD (on the left) and K-QSVD algorithm (on the right).
Fig 3. - An example showing the application of K-QSVD in image inpainting.
Left: damaged image (70 % missing); Right: an image reconstructed using K-QSVD.

Begeleiding: Srđan Lazendić (S8, bureau 130.071), Tim Raeymaekers (S8, bureau 130.072)
Promotoren: Aleksandra Pižurica (TELIN), Hendrik De Bie (S8, bureau 130.062)

Onderwerp 10: Finsler geometry approach to Beltrami framework for image processing (also available in Dutch)


Scientists from different fields of science and engineering are interested in image processing tasks due to their importance in medical sciences, geology and geography as well as in art investigation for restauration of old paintings. Quite often we have to deal with complicated scenarios and suitable representation and visualization of images is extremely important in order to be able to understand visual processing and to interpret image content properly. Geometric methods represent classical but at the same time modern tools for image processing and image analysis. The partial differential equations approaches such as scale-space methods and gradient descent methods represent powerful tools in image processing. Although differential geometry found its application in pattern recognition, shape reconstruction, edge detection, color-image enhancement and segmentation, new developments are yet to come. That this is indeed the case we can see in [1], which gives extremely nice survey of existing and widely applicable differential geometry methods and explains geometric framework in image processing in the combination with already mentioned PDE tools. Well known Beltrami flow, that represents one of the most important geometric frameworks in image processing, is also presented in [1] with all its potentials. In general, the geometric framework views images as manifolds (generalization of surfaces with locally Euclidean structure) embedded in a higher dimensional space-feature manifold. In Figure 1. we have a grayscale image represented as a surface (2D manifold), but also color and multispectral images as well as 3D medical images can be seen in this framework. In this framework many image processing problems can be formulated as the computation of minimal surfaces i.e. surfaces that locally minimize their area.

A special type of a manifold known as a Riemannian manifold is well suited for the representation of digital images due to the possibility to measure distances between the elements of a manifold. A very recent trend in geometrical image processing builds a generalized model of the Beltrami framework by the means of Finslerian geometry, which is a generalization of Riemannian geometry in the sense that objects in Finsler geometry typically depend not only on the position on the manifold, but also on the approaching direction between them (see [2]). In the generalized approach the images are still treated in the same manner as mentioned before, i.e. as manifolds embedded in a higher dimensional space and the goal is to find the minimal surface. For example, noise is represented as points of high curvature so the goal is to smooth the image surface by reducing the number of points of high curvature. The Beltrami flow is obtained by minimizing the area of the image manifold with respect to the intensity components: the surface moves according to the intensity component in the direction of the normal of the surface, which is the only direction which changes the shape of the image. In this way we are indeed changing the intensity components and removing the noise. Other image processing problems can be seen in this framework.

This thesis should combine already developed theoretical techniques in image processing and computer vision (introduced in [1,3]) with a solid mathematical theory of curves and surfaces in order to conduct experimental results and practical validation. The main goal of the thesis is to do the practical validation of the theoretical results presented in [3]. Since Beltrami flow already showed remarkable results, the new generalized Beltrami framework, so far only from the theoretical point of view, is also extremely promising method. As mentioned, practical validation is yet to be conducted and this should be the main task in this master thesis. The results should be compared with the traditional as well as with the state-of-the-art methods for image enhancing. All the existing code for the traditional Beltrami framework will be available to the student. The developed method will be applied in concrete image processing applications, which will be chosen in the agreement with the student and depending on his/her affinities.

Fig 1. - A Grayscale "Lena" image (left) can be considered as a 2D surface S=(x1,x2,I(x1,x2))
embedded in a 3D space (right); the surface point (x1,x2,I(x1,x2)) has the gray level I(x1,x2).
References:
[1] R. Kimmel, Numerical Geometry of Images, Springer-Verlag, 2004.
[2] M. Dahl, A Brief Introduction to Finsler Geometry, Lecture Notes, 2006. (Finsler.pdf)
[3] J. Stojanov, Anisotropic frameworks for dynamical systems and image processing, PhD Thesis, University of Novi Sad, 2015.

Begeleiding: Srđan Lazendić (S8, bureau 130.071), Astrid Massé (S8, bureau 130.072)
Promotoren: Aleksandra Pižurica (TELIN), Hendrik De Bie (S8, bureau 130.062)Department of Mathematical AnalysisVakgroep Wiskundige Analyse

Faculty of Engineering and Architecture