ARTICULATIE-OEFENINGEN

1 Groot mechanisme :

Oefen de volgende reeks eerst langzaam op één toon met gelijkwaardige uitspraak der opvolgende syllaben.

Verzorg de articulatie van de consonanten en let op de veerkrachtige mondstanden voor de vocalen.

Elk woord vele malen herhalen en hierna met natuurlijke stembuiging en op verschillende afstanden uitspreken(distantieren).

universiteitsbibliotheek

Bewegingsmogelijkheden

beleefdheidsvisites

Drankbestrijdersvereniging

individualiteit

Voorzorgsmaatregelen

Temperatuursverschillen

Invaliditeitsverzekering

Voorzorgsmaatregelen

Plichtsbetrachting

Trillingsvérhoudingén

Strokartonindustrie

Majesteitsbelediging

Arteriosclerose

Doofstommeninstituut

Autobuspassagiers

Verstandsverbijstering

Smeekschriftschrijfster

(adiodochokinesis)

Geduldsbeproevingen

Vreemdellngenverkeer

Hefschroefvliegtuigtentoonstelllng

Onderofficierskantine

Schildpadsoepdistributie

Krankzinnigengesticht

Herdenkingsbijeenkomst

bietwortelsuikerfabriek

Dorpsherbergvermakelijkheden

Levensverzekeringsmaatschappij

Zomertemperatuurverschillen

zelfstandige naamwoorden

verfraaiende zelfwerkzaamheid

laatstgenoemde staatsschuld

onbaatzuchtige zelfverloochening

muzikale spitsvondigheden

kwistige lofbetuigingen

dagelijks vriendschapsbetoon

beledigende veronderstellingen

onbetrouwbare mededelingen

raadselachtige verschijnselen

buitengewone omstandigheden

nauwgezette plichtsbetrachting

gymnastische oefeningen

professorale verstrooidheid

onoverkomelijke moeilijkheden

chronische polioencefalitis

proefondervindelijke methoden

syringomyelische dissociatie

scherpzinnige rechtsgeleerden

functionele ongeschondenheid

alleszins bevredigende resultaten

hartverscheurende wanhoopskreten

fysiologische predisposities

bewonderenswaardige opofferings-gezindheid

psychologische modaliteiten

beklagenswaardige slachtoffers

de hoogste artisticiteit

onverschrokken veldmaarschalken

een episch voordrachtkunstenaar

vergevorderde experimenten

publiekrechterlijke bedrijfs-organisatie

aanslagbiljet der rijksinkomsten-belasting

beduimelde dagbladen

fonetisch gerangschikte oefen-reeksen