The information on this page is probably outdated.
Please refer to the corresponding page on the website of the WE01 and WE16 departments for the most recent version.

Thesisonderwerpen wiskunde bij de Vakgroep Wiskunde

Thesissen in de vakgroep Wiskunde

Wanneer men een masterscriptie wil maken in de Zuivere Wiskunde kan men uit een waaier van specialisatierichtingen kiezen. Verschillende onderzoekers en onderzoeksgroepen uit de vakgroep Wiskunde bieden de mogelijkheid om thesiswerk te verrichten dat aansluit bij hun specialisatiedomein en/of bij hun onderzoek.

Er is geen beperkende lijst van onderwerpen waaruit de studenten moeten kiezen. Bij wijze van voorbeeld vindt men op deze webpagina een aantal concrete onderwerpen. De studenten kunnen ook zelf een voorstel doen, over de richting, aard en karakter van het werk dat ze willen doen, dit wordt zelfs aangemoedigd.

We raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met de potentiële promotoren. Zo krijgt u uit eerste hand een goed idee van de inhoud van de verschillende specialisaties en van de mogelijke onderwerpen. Dit kan men bijvoorbeeld doen in de loop van het tweede semester van de 1ste master. Op die manier kan men bijvoorbeeld al 1 of 2 mogelijke richtingen kiezen. Na de examens (rond de proclamatie) zullen de promotoren de onderwerpen meer gedetailleerd toelichten en duidelijk maken wat juist verwacht wordt van de studenten. Dit kan, afhankelijk van de interesse, individueel of in groep gebeuren. Men kan dan een voorlopige keuze maken van bijvoorbeeld 2 of 3 onderwerpen. Aan de hand van de opgegeven literatuur kan men zich beginnen voorbereiden op het eigenlijke thesiswerk en een definitieve keuze maken bij de start van het nieuwe academiejaar.

Lijst van potentiële promotoren:

J. De Beule, Combinatoriek en incidentiemeetkunde.
B. De Bruyn, Combinatoriek en incidentiemeetkunde.
T. De Medts, Algebra en groepentheorie.
A. Weiermann en medewerkers, Computeralgebra.
M. Ruzhansky.
K. Thas, Combinatoriek, Incidentiemeetkunde, Groepentheorie en Wiskundige Fysica.
H. Vernaeve, J. Vindas en medewerkers, Analyse.
L. Storme en medewerkers, Combinatoriek en incidentiemeetkunde.
J. Demeyer, Algebraïsche Meetkunde en Getaltheorie.
H .Van Maldeghem en medewerkers, Incidentiemeetkunde, Grafentheorie en Algebraische Combinatoriek.

Thesisonderwerpen

Incidentiemeetkunde

Karakterisaties van projecties van kwadrieken in eindige projectieve ruimten 

Promotor: Bart De Bruyn

 Weze Q een niet-singuliere kwadriek van PG(n,q) en x een punt van PG(n,q) niet op Q gelegen en eveneens verschillend van de kern van Q indien q even is en Q een parabolische kwadriek is. Weze H een hypervlak van PG(n,q) die x niet bevat en weze X de projectie van Q op H vanuit het punt x. Elke rechte van H zal X snijden in ofwel 1, ofwel (q+1)/2, ofwel (q+2)/2, ofwel (q+3)/2 ofwel q+1 punten. (Dit geeft drie mogelijke intersecties als q even is, en vier als q oneven is.) Een aantal auteurs (De Feyter & De Clerck, Glynn, Hirschfeld & Thas, Sherman) hebben een bijna volledige classificatie bekomen van alle puntenverzamelingen in eindige projectieve ruimten die bovenvermeld intersectiepatroon vertonen met de rechten van de projectieve ruimten. De projecties van kwadrieken (zoals hierboven gedefinieerd) spelen in deze classificatie een dominante rol. Het is de bedoeling om deze classificatieresultaten de bestuderen en uit te werken.

Bart De Bruyn

Tits-Gebouwen en Polaire Ruimten

Promotor: Hendrik Van Maldeghem

Een "sferisch gebouw" is een verdere veralgemening van "Projectieve ruimte" en "Polaire ruimte". In feite zijn er nog slechts drie klassen sferische gebouwen die geen projectieve ruimten of polaire ruimten zijn, en dat zijn de sferische gebouwen van type E_n, n=6,7,8, die van type F_4, en de veralgemeende veelhoeken. De bedoeling van een thesis in dit onderwerp kan typisch zijn om de axiomatiek van één van deze klassen uit te werken en enkele eigenschappen daaruit te bewijzen, in dezelfde trant als gedaan wordt in de cursus "Polaire Ruimten". Een andere mogelijkheid is om de theorie van de polaire ruimten nog een beetje verder en dieper te bestuderen, met een onderwerp naar keuze. Mogelijkheden zijn: klassering, inbeddingen, automorfismen, trialiteiten en veralgemeende zeshoeken, Veronese inbeddingen van de niet-inbedbare polaire ruimten, enz. Tenslotte kunnen ook klassen van niet-sferische gebouwen onderzocht worden, bijvoorbeeld affiene gebouwen, of tweeling-gebouwen (als bijzonder geval de tweeling-bomen), enz. De student(e) geinteresseerd in deze basisstructuren van de interactie tussen groepentheorie en incidentiemeetkunde (waarvoor Jacques Tits, als Belg geboren, de Abel prijs verwierf in 2008) wordt aangemoedigd om eens langs te komen voor verdere uitleg om alzo de best passende keuze te kunnen maken. 

Hendrik Van Maldeghem

Veralgemeende zeshoeken

Promotor: Hendrik Van Maldeghem

Een veralgemeende zeshoek is een incidentiemeetkunde van rang 2 waarvan de incidentiegraaf taille 12 heeft en diameter 6. Er bestaan representaties van deze structuren in projectieve ruimten en verscheidene karakteriseringen zijn gekend, meestal voor het eindig geval. De bedoeling van de thesis zou zijn om deze resultaten te bestuderen en te proberen ze zo algemeen mogelijk te bewijzen, bijvoorbeeld door de voorwaarde van eindigheid te laten vallen. Een goed begin zijn de stellingen over de representaties van de vlag-complexen van projectieve vlakken (die niet-dikke veralemeende zeshoeken zijn). 

Hendrik Van Maldeghem

Groepen van polynomiale groei

Promotor: Koen Thas

In een bekend artikel [GR] bewees Mikhael Gromov de volgende stelling

Stelling. Indien een eindig voortgebrachte groep een polynomiale groei heeft, bevat hij een nilpotente deelgroep van eindige index

Dit resultaat heeft diverse sterke gevolgen (onder andere voor topologische variëteiten).

Bij dit onderwerp is het de bedoeling het hoofdresultaat van [GR], en de tal van gevolgen,  in detail uit te werken.

[GR] M. Gromov. Groups of polynomial growth and expanding maps (with an appendix by Jacques Tits), Publ. Math. I. H. E. S. 53 (1981), 53-78.

Koen Thas

Lokaal eindige veralgemeende vierhoeken

Promotor: Koen Thas

Een berucht open probleem in Incidentiemeetkunde gesteld door Jacques Tits is de vraag naar het wel dan niet bestaan van dikke veralgemeende vierhoeken met eindige veel punten op elke rechte, en oneindig veel rechten door elk punt. Weinig resultaten zijn gekend; er is enkele geweten dat een dikke veralgemeende vierhoek met ten hoogste 5 punten op een rechte eindig moet zijn.

In recente tijden is gebleken dat vooral Modeltheorie mogelijkheden biedt om dit probleem aan te vallen, cf. [CH].

Bedoeling is om de gekende resultaten uit te spitten, alsook de onderliggende Modeltheorie en Combinatoriek te bestuderen.

[CH] G. Cherlin. Locally finite generalized quadrangles with at most five points per line, Discrete Math. 291 (2005), 73-79.

Koen Thas

Deelstructuren in eindige projectieve ruimten en eindige klassieke polaire ruimten (Meetkunde)

Promotor: Leo Storme

Binnen eindige projectieve ruimten en eindige klassieke polaire ruimten worden vele verschillende deelstructuren bestudeerd. Dit omvat blokkerende verzamelingen, partiele spreads, en recent ook Cameron-Liebler rechtenverzamelingen, Erdos-Ko-Rado verzamelingen, en tight sets.

Binnen dit onderwerp worden enkele deelstructuren bestudeerd die recent veel aandacht gekregen hebben binnen de eindige projectieve ruimten en/of eindige klassieke polaire ruimten. 

Zo kan er een studie gemaakt worden van partiele k-spreads in eindige projectieve ruimten. Een partiele k-spread in PG(n,q) is een verzameling van paarsgewijs disjuncte k-dimensionale deelruimten in PG(n,q). Een partiele k-spread noemen we maximaal als zij niet bevat is in een grotere partiele k-spread.

Zo kan het recente resultaat van Dr. Maarten De Boeck besproken worden over de ondergrens op de kleinste maximale partiele k-spreads in PG(2k+1,q), alsook andere verwante resultaten over maximale partiele k-spreads in PG(n,q).

 Analoog wordt er op dit ogenblik intensief onderzoek verricht over Erdos-Ko-Rado verzamelingen en Cameron-Liebler verzamelingen in eindige projectieve ruimten. Hier worden er, naast meetkundige, ook  vele andere  technieken gebruikt, zoals matrixtechnieken. Bij een keuze voor de studie van deze deelstructuren kunnen dus verschillende technieken bestudeerd worden.

Leo Storme

Lineaire codes komende van meetkundige structuren (Codeertheorie en meetkunde)

Promotor: Leo Storme

Binnen de codeertheorie worden vele codes bestudeerd die in verband staan met meetkundige structuren. Zo worden in detail de lineaire p-aire codes gedefinieerd door de incidentiematrices van punten met k-ruimten van PG(n,q), q=p^h, p priem, bestudeerd. Analoog worden de duale codes van deze lineaire codes bestudeerd.

Verder zijn er vele verbanden tussen lineaire codes en specifieke deelverzamelingen punten in eindige projectieve ruimten. Dit verband gebeurt heel veel via de kolommen van een generator of pariteitscontrole matrix van deze lineaire codes. Via deze verbanden tussen lineaire codes en specifieke deelverzamelingen punten in eindige projectieve ruimten hebben vele problemen uit de codeertheorie een equivalent meetkundig probleem. Twee concrete voorbeelden zijn het verband tussen lineaire MDS codes en bogen, en tussen lineaire codes die de Griesmer grens bereiken en minihypers.

Op dit ogenblik is er een groot europees project over random network codes (http://www.network-coding.eu/). Dit is een nieuw type code waarin de codewoorden projectieve deelruimten uit een gegeven eindige projectieve ruimte zijn. Dit impliceert dat vele problemen over random network codes gelijk zijn aan meetkundige problemen. 

Deze masterproef heeft tot doel codes en verbanden met deelstructuren uit projectieve ruimten te bestuderen. Er kan gekozen worden om lineaire codes corresponderend met eindige projectieve ruimten te bestuderen, om een specifiek verband tussen een bepaald probleem uit de codeertheorie met een equivalent meetkundig probleem te bestuderen, of om random network codes te bestuderen.

Leo Storme

De Polynomiale methode in eindige meetkunde

Promotor: Maarten De Boeck

De polynomiale methode is een naam voor een verzameling algebraïsch getinte technieken om specifieke resultaten in eindige meetkunde te bewijzen. Een typisch voorbeeld van een meetkundig probleem bestudeerd met de polynomiale methode is het richtingenprobleem in affiene ruimten.

We geven hiervan een korte beschrijving. Beschouw de affiene ruimte AG(n, q) en een verzameling U affiene punten. Een richting is een punt in het hypervlak π op oneindig van AG(n,q). We zeggen dat p in π een door U bepaalde richting is als er minstens één affiene rechte door p minstens twee punten van U bevat. Uit het feit dat elke parallelklasse van AG(n,q) juist qn−1 rechten bevat, volgt onmiddellijk dat een verzameling U van affiene punten waarvoor |U|>qn−1, alle richtingen bepaalt. De natuurlijk vraag is wat de mogelijkheden zijn als |U| ≤ qn−1, m.a.w., hoeveel richtingen kunnen dergelijke puntenverzamelingen bepalen? Of nog, als een gegeven verzameling N van richtingen niet bepaald mag worden, is er dan een bovengrens op |U|? Dit probleem werd uitvoerig bestudeerd voor n = 2 en heeft fundamentele resultaten opgeleverd in de theorie van de blokkerende verzamelingen van PG(2, q), en de polynomiale methode heeft in deze studie een cruciale rol gespeeld, en kan als volgt omschreven worden. De q + 1 rechten door een punt a in U kunnen voorgesteld worden door fa(X, Y ) = 0, met fa(X, Y ) een lineair polynoom in twee veranderlijken. Het Rédei-polynoom R(X, Y ) wordt gedefinieerd als het product van alle lineare factoren fa(X, Y ), a in U. Subsitutie van een richting voor een welgekozen variabele levert een polynoom waar heel wat algebraïsche eigenschappen van afgeleid kunnen worden. Deze eigenschappen kunnen echter terugvertaald worden naar meetkundige eigenschappen, en aldus kan meetkundige informatie afgeleid worden over de verzameling U in functie van de gegeven verzameling N.

Bovenstaande beschrijving is heel summier, maar is essentieel gelijkaardig voor alle mogelijke toepassingen van de polynomiale methode. Recent verscheen een overzichtsartikel van S. Ball over het gebruik van deze methode in Galois meetkunde, [1]. Dit artikel is heel toegankelijk als inleiding tot de polynomiale methode, en is voor beginnende en ervaren onderzoekers een zeer nuttige inleiding.

In eerste instantie is het de bedoeling om een aantal referenties in dit artikel verder te bestuderen, zodat het geboden inzicht vergroot kan worden. Het artikel zelf suggereert een aantal verder te onderzoeken pistes, en de tweede doelstelling is dan ook om (enkele van) deze pistes te onderzoeken, en waar mogelijk, een aantal alternatieve bewijzen te formuleren van gekende resultaten. Tenslotte vermeldt het artikel ook een ruim aantal open problemen. Het is de keuze van de student om ofwel breder in te gaan op bestaande resultaten en hun mogelijke alternatieve bewijzen, om zo het inzicht in de methode te vergroten, of om, na verloop van tijd, in te gaan op één of meerdere vermelde of gerelateerde open problemen.

Referenties
[1] S. Ball, The polynomial method in Galois geometries, in Current research
topics in Galois geometry, Nova Sci. Publ., New York, 2011, ch. 5,
pp. 103–128.

Maarten De Boeck

Programmeren voor de eindige meetkunde

Promotor: Peter Vandendriessche

Goed gebruik van computers wordt steeds belangrijker in ons onderzoek, en algemene wiskundige softwarepakketten (Sage, GAP, ...) moeten door hun algemene toepasbaarheid noodgedwongen aan efficiëntie prijsgeven. Vaak resulteert dit erin dat we voor minder grote parameters structuren kunnen vinden en analyseren. En helaas doen bepaalde interessante fenomenen zich alleen maar voor bij grotere velden.

Om deze reden werkte ik de afgelopen jaren aan een softwarepakket dat een aantal belangrijke concepten voor het onderzoek in onze onderzoeksgroep (eindige velden, projectieve ruimtes, lineaire codes, vectorruimtes, eindige groepen, klassieke polaire ruimtes, courante meetkundige constructies...) modelleert in de programmeertaal Java. Dit softwarepakket heeft al aan de bron gestaan van verschillende publicaties in de eindige meetkunde.

De bedoeling van deze thesis zou zijn om dit pakket verder uit te breiden. Naargelang de interesse van de student kan dit gaan van bestaande code te analyseren/documenteren/testen/verbeteren tot het schrijven van volledig nieuwe functionaliteit. Interesse in het samenvloeien van programmeren en eindige meetkunde? Dan is dit allicht je ding.

Peter Vandendriessche

Logica en Analyse

Infinitesimale Analyse en Topologische Vectorruimten

Promotor: Hans Vernaeve

In de cursus Infinitesimale analyse behandelen we distributietheorie, en kort ook algemene topologie, met infinitesimalen (d.m.v. een nietstandaard model). Klassiek worden resultaten over distributies gekaderd binnen de (zeer uitgebreid bestudeerde) algemene theorie van de topologische vectorruimten. In deze thesis willen we

1) de bestaande nietstandaard theorie van topologische vectorruimten beter leren kennen

2) een aantal verdere stellingen over distributietheorie binnen het infinitesimale framework uitwerken.

Hans Vernaeve

Integralen in de infinitesimale analyse

Promotor: Hans Vernaeve

in de cursus infinitesimale analyse behandelden we de Riemann-integraal met infinitesimalen. Er bestaat ook een infinitesimale aanpak van Lebesgue-maat en Lebesgue-integraal (via de zgn. Loeb-maat). In deze thesis willen we deze theorie leren kennen. Aansluitend kunnen we onderzoeken in hoeverre er een nietstandaard-theorie van algemenere integralen (zoals de Henstock-Kurzweil integraal of de distributionele integraal) bestaat, hetzij via hypereindige sommen, hetzij via de *-integraal van interne functies.

Hans Vernaeve

Asymptotische verdeling van veralgemeende priemgetallen en veralgemeende gehelen

Promotor: Jasson Vindas

De theorie van de veralgemeende priemgetallen stelt zich als doel de verzameling van de gewone priemgetallen te vervangen door een tamelijk willekeurige stijgende rij van positieve reële getallen (veralgemeende priemgetallen). Ze bestudeert de multiplicatieve groep die hierdoor voortgebracht wordt (veralgemeende gehelen) en het verband tussen asymptotische eigenschappen van de verdeling van de veralgemeende gehelen en priemgetallen. Dit probleem werd voor het eerst bestudeerd in 1937 door Beurling, die in deze context abstracte versies vond van de priemgetallenstelling.

Het doel van de thesis is klassieke en recente resultaten in dit gebied te bestuderen en een dieper begrip te verkrijgen over een aantal nuttige technieken uit de analyse die hier gebruikt worden (o.a. uit de Fourier-analyse en complexe analyse).

Jasson Vindas

Analytische voorstellingen en randwaarden

Promotor: Jasson Vindas

Een idee dat in de analyse zeer nuttig gebleken is, is het bestuderen van reële objecten d.m.v. complexe objecten. Zo kan men eigenschappen van een functie van een reële veranderlijke beter begrijpen door over te gaan op het complexe vlak en haar te beschouwen als de sprong die twee analytische functies maken wanneer men de reële as doorkruist. Dit idee leidt tot het concept analytische voorstelling. Het eerste doel van de thesis is een aantal technieken te bestuderen om analytische voorstellingen te construeren. Het omgekeerde probleem is ook interessant: de randwaarden van een analytische functie geven ook waardevolle informatie over de functie zelf. Het tweede doel van de thesis is om randwaarden te bestuderen van analytische functies die behoren tot bepaalde ruimten van functies van reële veranderlijken.

Jasson Vindas

Partial differential equations with singularities

In this project we will deal with different models of partial differential equations with coefficients exhibiting singular behaviour. It is well known than the classical theory of distributions does not apply in the case of strong singularities, however, recently new approaches have emerged based on the so-called very weak solutions. We will investigate properties of such solutions in several fundamental models from points of view of both pure and applied mathematics.

References:

Garetto C., Ruzhansky M., Hyperbolic second order equations with non-regular time dependent coefficients, Arch. Ration. Mech. Anal., 217 (2015), 113-154.

Ruzhansky M., Tokmagambetov N., Wave equation for operators with discrete spectrum and irregular propagation speed, Arch. Ration. Mech. Anal., 226 (2017), 1161-1207.

Ruzhansky M., Tokmagambetov N., Very weak solutions of wave equation for Landau Hamiltonian with irregular electromagnetic field, Lett. Math. Phys., 107 (2017), 591-618.
Michael Ruzhansky

Functional inequalities and applications

We will deal with a fascinating area of mathematical analysis devoted to functional inequalities associated to operators with different geometries. This is an internationally very active area of research that witnessed a big boost during the last years. In this project we will aim at deriving new inequalities and at linking them to several problems of geometry and physics, as well as the analysis on groups and the calculus of variations.

References:

Ruzhansky M., Suragan D., Yessirkegenov N., Extended Caffarelli-Kohn-Nirenberg inequalities, and remainders, stability and superweights for Lp-weighted Hardy inequalities, Trans. Amer. Math. Soc. Ser. B, 5 (2018), 32-62.

Ruzhansky M., Suragan D., Yessirkegenov N., Sobolev type inequalities, Euler-Hilbert-Sobolev and Sobolev-Lorentz-Zygmund spaces on homogeneous groups, Integral Equations Operator Theory, 90 (2018), no. 1, 90:10.

Ruzhansky M., Suragan D., Hardy and Rellich inequalities, identities, and sharp remainders on homogeneous groups, Adv. Math., 317 (2017), 799-822.
Michael Ruzhansky

Subelliptic harmonic analysis

In this project we will investigate the analytic objects appearing in the setting of non-Riemannian geometry by applying suitable versions of the Fourier analysis. We start with the analysis on compact manifolds (and compact Lie groups) where we introduce spaces related to sums of squares of vector fields. Such spaces can be well described in terms of their behaviour on the Fourier side which has to be adapted to the geometry of the space. The applications of such research will include new trends in harmonic analysis and new estimates for solutions of associated partial differential equations.

References

Delgado J., Ruzhansky M., Schatten classes and traces on compact groups, Math. Res. Lett., 24 (2017), 979-1003.

Cardona D., Ruzhansky M., Multipliers for Besov spaces on graded Lie groups, C. R. Acad. Sci. Paris, 355 (2017), 400-405.

Nursultanov E., Ruzhansky M., Tikhonov S., Nikolskii inequality and Besov, Triebel-Lizorkin, Wiener and Beurling spaces on compact homogeneous manifolds, Ann. Sc. Norm. Super. Pisa Cl. Sci., 16 (2016), 981-1017.
Michael Ruzhansky

Faseovergangen

Promotor: Andreas Weiermann

Een mogelijke thesis gaat over actueel onderzoek omtrent fasenovergangen voor onafhankelijkheidsstellingen (zoals bijvoorbeeld de stelling  van Kruskal of van Paris en Harrington.

Dit onderwerp sluit direct aan bij de lezing over fasenovergangen en/of bewijstheorie. (Er zijn meerdere thesisprojecten over faseovergangen beschikbaar.)

Andreas Weiermann

Analytische combinatoriek van het oneindige

Promotor: Jasson Vindas en Andreas Weiermann

Een mogelijke thesis gaat over actueel onderzoek omtrent de sterke asymptotiek van telfuncties voor ordinaalgetallen. Daarvoor moet een Tauberstelling van Ingham worden uitgebreid.  Mogelijke toepassingen tot limietwetten voor ordinaalgetallen zullen worden onderzocht.

Andreas Weiermann
Veralgemeende Goodsteinreeksen

Een mogelijke thesis gaat over een veralgemening van het Paris-Kirby-onafhankelijkheidsresultaat voor de Goodsteinreeksen. 
Andreas Weiermann

Algebra

Computationele Groepentheorie

Promotor: Peter Vandendriessche

Het werken met groepen op een computer is een interessante wiskundige uitdaging. Het blijkt absoluut niet triviaal om, gegeven een verzameling generatoren voor een groep, eenvoudige berekeningen met die groep te doen zoals bepalen hoe groot die groep is, of bepalen of een gegeven element tot die groep behoort.

De Computationele Groepentheorie is een veld binnen de algebra dat zich bezig houdt met het modelleren van groepen en hun acties. De start van deze thesis zal zijn om in te lezen in de theorie die gebruikt wordt om eindige groepen voor te stellen op zodanige wijze dat een computer hier kan mee werken (Schreier-Sims ketens, baanalgoritmes, ...).

Naargelang de interesse van de student kan de thesis meer een theoretische inslag krijgen (bestaande algoritmes bestuderen, bevattelijk uitleggen, correctheid aantonen, optimalisaties bedenken voor bepaalde types groepen, ...) of een meer computationele wiskundige inslag (zelf algoritmes implementeren, bestaande code verbeteren, ...) of een mix van beide.

Goede kennis van groepentheorie zoals aangebracht in de cursus Algebra I is essentieel voor deze keuze, evenals een basiskennis van Algoritmen en Datastructuren.

Peter Vandendriessche

Transfer en fusion in eindige groepen

Promotor: Tom De Medts

Transfer en fusion zijn twee begrippen die in 1935 werden ingevoerd door Grün, en die voor het eerst succesvol werden toegepast in 1958 door Higman in zijn Focal Subgroup Theorem.

Transfer is in se niet meer dan een morfisme van een groep G naar de abelse groep H / [H,H] voor een zekere deelgroep H van G. Toch kan men met dit eenvoudig ogend begrip op verrassende wijze interessante resultaten aantonen, en in het bijzonder levert de transfer structurele informatie indien H een Sylow p-deelgroep is.

Fusion is een ander eenvoudig begrip: Wanneer klassen van toegevoegde elementen in een deelgroep H van een groep G bevat zijn in eenzelfde grotere klasse van toegevoegde elementen in G, dan zeggen we dat deze klassen gefused zijn in G. Als H < K < G, dan zeggen we dat K de G-fusion in H controleert als elke twee klassen van H die gefused zijn in G, in feite al gefused zijn in K.

Het begrijpen van de "controle over G-fusie" is essentieel om transfer (in het bijzonder voor Sylow deelgroepen) goed te begrijpen.

De theorie van fusion en transfer heeft tal van toepassingen. De bedoeling van de thesis is om met deze theorie vertrouwd te geraken, en vervolgens te grasduinen in de recente litteratuur.

Tom De Medts

De Tits-Kantor-Koecher constructie voor Jordan algebra's, structureerbare algebra's, en tripelsystemen

Promotor: Tom De Medts

De klassieke Tits-Kantor-Koecher constructie is een methode die een Lie algebra construeert uit een Jordan algebra (dit is een welbepaalde soort niet-associatieve algebra). Dit geeft ondermeer aanleiding tot constructies van exceptionele Lie algebra's; zo bekomt men bijvoorbeeld een Lie algebra van type E7 (van dimensie 133) door te vetrekken van een exceptionele 27-dimensionale Jordan algebra.

Deze constructie kan veralgemeend worden door te vertrekken van andere algebraische structuren dan Jordan algebra's. Zo kan men ook vertrekken van een zogenaamde structureerbare algebra (een veralgemening van Jordan algebra's, die ondermeer associatieve algebra's met involutie omvat), en een gelijkaardige Tits-Kantor-Koecher constructie uitvoeren.

Nog in deze context kan men vertrekken van verscheidene soorten tripelsystemen (o.a. Kantor tripelsystemen, Freudenthal tripelsystemen) of paren (Jordan paren, Kantor paren) en opnieuw dergelijke constructies uitvoeren.

De bedoeling van de thesis is om met deze constructies vertrouwd te geraken en hier een duidelijk overzicht van te geven. In het bijzonder is het de bedoeling om na te gaan welke exceptionele Lie algebra's men op deze wijze bekomt, en om duidelijke verbanden tussen deze verschillende algebraische structuren en tripelsystemen te leggen.

Tom De Medts